Strawbs Hailsham 7th June 08

Photo © Sue Holton 2008

Dave Lambert